logo ultra padel gliwice białe duże

ULTRA PADEL GLIWICE

Regulamin

Regulamin kortów „Ultra Padel”

Aktualizacja regulaminu: 05.07.2024 r.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dostępności i korzystania z kortów Ultra Padel, czyli kortów do gry w padla położonych w Gliwicach na działce nr 14/32 przy ul. Bojkowskiej (zwanych dalej „kortami”), a także zasady korzystania z ich wyposażenia, szatni, strefy gastronomicznej, zasady postępowania na terenie kortów oraz zasady rezerwacji kortów, w tym przekładania i anulowania rezerwacji, treść umowy zawieranej między zarządcą i użytkownikami kortów, tryb reklamacyjny, zasady odpowiedzialności zarządcy kortów oraz zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników kortów. 
 • Każda osoba korzystająca z kortów (zwana „użytkownikiem kortów”) wchodząc na ich teren potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jego akceptację oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Zarządcą kortów (zwanym dalej „Zarządcą”) jest spółka DROFI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000828188, NIP 6312689888, REGON 385533650.

Dostępność kortów

 • Korty, sprzęt oraz szatnie są dostępne po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu opłat określonych w aktualnym cenniku.
 • Korty dostępne są zgodnie z harmonogramem dostępnym na terenie obiektu/stronie internetowej. Dostępność kortów może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych, pory roku, dni świątecznych, awarii, problemów technicznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności oraz specjalnych wydarzeń organizowanych przez Zarządcę. Zarządca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Korty mogą być czasowo niedostępne dla ogółu użytkowników podczas specjalnych wydarzeń takich jak turnieje, zajęcia grupowe, imprezy zamknięte lub inne zarezerwowane aktywności. 
 • Informacje o planowanych ograniczeniach dostępności kortów będą publikowane na stronie internetowej obiektu, która jest umieszczona pod adresem URL: https://ultra-padel.pl/
 • W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które wymagają natychmiastowego zamknięcia kortów (np. awarie, problemy techniczne,  niebezpieczne zdarzenia) Zarządca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępności kortów lub ich tymczasowego zamknięcia.
 •  W przypadku złych warunków pogodowych, takich jak deszcz, śnieg czy oblodzenie, korzystanie z kortów jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
 • W razie ograniczenia dostępności można rezerwację przełożyć na inny termin lub uzyskać zwrot kaucji rezerwacyjnej (patrz pkt [5.5]).
 • Dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z kortów tylko pod bezpośrednim i stałym nadzorem osoby pełnoletniej, która zapewni ich bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad Regulaminu.
 • Na jednym korcie może przebywać łącznie dwóch lub czterech graczy i jeden trener. Żadne inne osoby nie mogą przebywać na korcie.
 • Zarządca ma prawo zdecydować o niedopuszczeniu do gry dowolnej osoby lub żądać opuszczenia przez nią kortów bez podania przyczyny.
 • Osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenie w stosunku do Zarządcy nie mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności. Ponadto Zarządca ma prawo odmowy wstępu na korty osobom, które naruszyły Regulamin w przeszłości.

Zasady korzystania z kortów i ich wyposażenia

 •  Użytkownicy kortów mają świadomość zwiększonego niebezpieczeństwa  powstania negatywnych skutków uprawiania sportu (gry sportowej), np. skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia, złamania, naderwania lub zerwania ścięgien, mięśni lub  więzadeł oraz licznych innych kontuzji, urazów bądź wypadków. Użytkownicy kortów  z samego faktu uczestnictwa w grze sportowej liczą się z możliwością wystąpienia negatywnych skutków uprawiania sportu, tym samym akceptując i biorąc na siebie  ryzyko sportowe.
 • Użytkownicy podczas przebywania na kortach są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które nie będą powodować żadnego dodatkowego ryzyka, wykraczającego poza normalne ryzyko sportowe.
 • Ocena własnych możliwości fizycznych, umiejętności gry i ewentualnych  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i gry sportowej,  a także dostosowanie stopnia intensywności i tempa gry do własnych możliwości  i uwarunkowań leży wyłącznie po stronie użytkowników kortów. Użytkownicy  korzystają z kortów na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności Zarządcy jest uregulowany w pkt [8].
 • Kort nadaje się do gry, gdy wyposażenie kortu jest w należytym stanie  technicznym, cała nawierzchnia kortu jest sucha i równa, wolna od śniegu, lodu,  kamieni, piasku, żwiru, śmieci, zanieczyszczeń oraz innych przeszkód.

Przed rozpoczęciem gry należy:

  • wykonać ćwiczenia rozgrzewkowe i rozciągające, aby zminimalizować ryzyko kontuzji,
  • wszelkie ewentualne nieprawidłowości, w tym niespełnianie przez kort
   wymogów opisanych w pkt [3.4], zgłosić obsłudze obiektu przed rozpoczęciem gry.
 • Korzystanie z kortów dozwolone jest wyłącznie w odpowiedniej odzieży sportowej i czystym, suchym obuwiu sportowym z płaską podeszwą, niepozostawiającym śladów na nawierzchni kortów. Osobom noszącym okulary zaleca się grę w okularach sportowych lub soczewkach. Gra w zwykłych okularach odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Zarządca zakazuje na terenie kortów:

 
  • rzucania piłkami, rakietami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
  • spożywania posiłków, alkoholu lub jakichkolwiek innych substancji odurzających (posiłki i napoje można spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefiegastronomicznej),
  • wstępu osobom nietrzeźwym lub agresywnym,
  • zakłócania gry innym użytkownikom,
  • zanieczyszczania kortów w jakikolwiek sposób,
  • wjeżdżania na korty rowerem, skuterem, rolkami, wrotkami, deskorolką, hulajnogą lub jakimkolwiek innym środkiem transportu,
  • palenia, w tym tytoniu i papierosów elektronicznych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • niszczenia nawierzchni kortów lub jakiegokolwiek ich elementu lub wyposażenia, 
  • wnoszenia przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie (np. szklane butelki, ostre przedmioty).

Użytkownicy obiektu zobowiązują się do:


  • stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządcy,
  • zachowania czystości i porządku,
  • niezwłocznego przywrócenia kortu do stanu poprzedniego i opuszczenia go po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
  • gry w okularach na własną odpowiedzialność,
  • bezzwłocznego poinformowania Zarządcy o wszelkich usterkach,
   uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach przed rozpoczęciem gry.
 • Zarządca ma prawo odmowy wstępu na kort lub żądania opuszczenia kortu przez użytkowników, którzy nie będą stosować się do powyższych zakazów i powinności lub w inny sposób naruszać niniejszy Regulamin.

Zasady korzystania z wyposażenia kortów:

  •  
  • Użytkownicy kortów powinni korzystać z wyposażenia zgodnie z jego
   przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.
  • Nie wolno modyfikować ani usuwać żadnych części wyposażenia bez uprzedniej zgody Zarządcy.
  • Po zakończeniu gry należy całe wyposażenie zwrócić w nienaruszonym
   stanie i umieścić w wyznaczonym miejscu.

Zasady korzystania z szatni i strefy gastronomicznej

 • Szatnie są dostępne dla wszystkich użytkowników kortów.
 • Użytkownicy są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w szatniach.
 • Szafki są opróżniane codziennie w czasie sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach zostaną przekazane na recepcję. Jeśli nie zostaną odebrane w ciągu 3 dni od momentu ich przekazana to Zarządca uzna, że zostały porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. Użytkownicy zostawiają swoje rzeczy na własne ryzyko.
 • Zaleca się, aby wszelkie wartościowe przedmioty (np. biżuteria, elektronika,  gotówka, dokumenty) nie były pozostawiane w szatniach.
 • Zakazane jest wnoszenie i spożywanie napojów i artykułów spożywczych  niezakupionych w lokalu gastronomicznym dostępnym na terenie kortów.
 • Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości w strefie gastronomicznej. Odpady należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników.
 • Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, zachowujące się agresywnie lub naruszające porządek publiczny mogą zostać wyproszone ze strefy gastronomicznej.
 • Osobom w stanie nietrzeźwości i/lub zachowującym się agresywnie odmawia się sprzedaży alkoholu.
 • Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z urządzeń i mebli znajdujących się w strefie gastronomicznej zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Wszelkie uszkodzenia mienia strefy gastronomicznej należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie gastronomicznej bez nadzoru.
 • W strefie gastronomicznej obowiązuje zakaz biegania oraz głośnego zachowania mogącego zakłócać spokój innych użytkowników.
 • Alkohol można spożywać jedynie w strefie gastronomicznej (absolutnie nie można tego robić na kortach czy w szatniach)

Zasady rezerwacji kortów

Procedura rezerwacji

 •  Rezerwacja kortu jest możliwa osobiście w punkcie obsługi na terenie obiektu, telefonicznie pod numerem +48 511 808 305 lub drogą elektroniczną przez stronę internetową obiektu, która jest umieszczona pod adresem URL: https://ultra-padel.pl/
 • Pełny cennik oraz możliwe zniżki i promocje są dostępne w punkcie obsługi na terenie obiektu oraz na stronie internetowej.
 • Przy rezerwacji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail oraz preferowanego czasu korzystania z kortu.
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest zapłata kaucji rezerwacyjnej (zwanej dalej „kaucją”) w wysokości połowy opłaty określonej w cenniku za korzystanie z kortu. 
 • W przypadku skorzystania przez użytkownika z rezerwacji kaucja zaliczana jest na poczet opłaty za korzystanie z kortu. Pozostałą część opłaty należy uiścić z góry przed rozpoczęciem gry gotówką, kartą lub w inny sposób, o ile umożliwia to Zarządca.
 • Rezerwacja dotyczy konkretnego kortu, dnia i godziny.
 • Rezerwacja dotyczy korzystania z kortu przez jedną godzinę.

Zasady anulowania rezerwacji przez użytkownika i zwrotu kaucji

 •  Anulowanie rezerwacji jest możliwe bez podania przyczyny i ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem. W takim wypadku Zarządca dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez użytkownika kaucji.
 • W przypadku anulowania rezerwacji na mnie niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem lub niepojawienia się na zarezerwowanym korcie, zwrotowi podlega połowa kaucji, natomiast drugą połowę Zarządca zatrzyma na pokrycie kosztów obsługi rezerwacji i jako rekompensatę za brak możliwości wynajęcia zarezerwowanego kortu innym użytkownikom.
 • Zmiany w rezerwacji (zmiana czasu, daty, ilości osób) są możliwe dwukrotnie w zależności od dostępności kortów, poprzez stronę internetową lub kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w punkcie obsługi na terenie obiektu.

Postanowienia szczególne dotyczące rezerwacji stałych

 •  Stała rezerwacja to możliwość zarezerwowania kortu na stałe, cykliczne godziny i dni, które są ustalane indywidualnie z Zarządcą. 
 • Stała rezerwacja jest oferowana na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc i nie dłuższe niż jeden rok, z możliwością odnowienia.
 • Aby zakwalifikować się do stałej rezerwacji, użytkownik musi złożyć wniosek i zostać zaakceptowanym przez Zarządcę, który oceni dostępność kortów i inne możliwe ograniczenia. 
 • Stałe rezerwacje są przyjmowane w miarę dostępności i mogą być ograniczone przez inne zdarzenia planowane przez Zarządcę, takie jak turnieje czy specjalne wydarzenia.
 • Opłaty za stałe rezerwacje mogą być różne od standardowych opłat za rezerwację jednorazową i są ustalane indywidualnie. 
 • Opłata za stałą rezerwację jest płatna z góry na początku każdego okresu rozliczeniowego. 
 • W przypadku rezygnacji ze stałej rezerwacji przed zakończeniem okresu, za który została opłacona, zarezerwowane godziny korzystania z kortów podlegają  rozliczeniu według cen standardowych. Jeśli rozliczenie z tego tytułu jest wyższe niż kwota uiszczonej opłaty, rozliczenie między stronami uważa się za zamknięte. Jeśli rozliczenie z tego tytułu jest mniejsze niż kwota uiszczonej opłaty z tytułu rezerwacji stałej, wówczas nadwyżka jest zwracana użytkownikowi.
 • Wszelkie zmiany w harmonogramie stałych rezerwacji, takie jak zmiana  godzin, dni lub odwołanie rezerwacji, są możliwe jeden raz na miesiąc i muszą być zgłaszane i uzgodnione z Zarządcą z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 
 • Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków stałych rezerwacji lub ich anulowania z ważnych powodów, z odpowiednim powiadomieniem użytkowników.

Zasady odwoływania rezerwacji przez Zarządcę

 •  Rezerwacja kortu może być odwołana za zwrotem pełnej kaucji uiszczonej przez użytkownika w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają korzystanie z kortu (np. opady deszczu, śniegu, oblodzenie, silny wiatr) lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Decyzję o odwołaniu rezerwacji z uwagi na warunki pogodowe lub inne  uzasadnione przypadki podejmuje Zarządca. Informacja o odwołaniu zostanie  przekazana użytkownikom za pośrednictwem podanego przez nich numeru telefonu lub adresu e-mail.

Procedura zwrotu kaucji

 •  W przypadku odwołania rezerwacji przez Zarządcę z przyczyn nie leżących po stronie użytkownika (pkt [2.5], pkt [2.10]) użytkownikowi przysługuje pełny zwrot wniesionej kaucji lub możliwość przeniesienia rezerwacji na inny, dostępny termin. 
 • Użytkownik może swobodnie wybrać, czy preferuje zwrot pieniędzy, czy przeniesienie rezerwacji i powinien poinformować o swojej decyzji Zarządcy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania informacji o odwołaniu.
 • W przypadku odwołania rezerwacji przez Zarządcę z przyczyn leżących po stronie użytkownika (pkt [3.9]), użytkownikowi przysługuje zwrot połowy wniesionej kaucji. Jeśli Zarządcy przysługiwać będą roszczenia przeciwko użytkownikowi  w związku z wyrządzeniem szkód, należność ta zostanie potrącona z powyższymi roszczeniami.
 • Zarządca zobowiązuje się do bieżącego informowania użytkowników o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na możliwość korzystania z kortu. 
 • Użytkownicy zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych, które umożliwią szybką komunikację w przypadku odwołania rezerwacji. W razie niepodania danych użytkownicy będą musieli wykazać, że to oni dokonali rezerwacji.
 • Zwrot środków będzie się odbywał w takiej samej formie jak płatność –  przykładowo, jeżeli użytkownik zapłacił kartą, to zwrot także będzie na kartę. Jeżeli płatność została dokonana w dwóch częściach, gdzie każda część miała inną formę płatności, wówczas wybór formy zwrotu płatności należy do użytkownika.

Umowa między Zarządcą a osobami korzystającym z kortów

 •  W wyniku dokonania rezerwacji i wejścia na teren kortów między Zarządcą a użytkownikami kortów dochodzi do zawarcia umowy najmu określonego kortu, w ramach której Zarządca udostępnia użytkownikom kort do korzystania przez umówiony czas w celu gry w padla, a użytkownicy – w zamian za opłatą określoną w cenniku dostępnym u Zarządcy – biorą ten kort do korzystania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązują się zwrócić go Zarządcy w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji.
 • Jeśli kort nie nadaje się do umówionego użytku, w tym nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, użytkownicy są zobowiązani zgłosić to Zarządcy przed rozpoczęciem gry. Rozpoczynając grę użytkownicy potwierdzają, że kort nadaje się do umówionego użytku.

Wypożyczalnia sprzętu

 •  Sprzęt do gry w padla, w tym rakiety i piłki, jest dostępny do wypożyczenia w punkcie obsługi obiektu. 
 • Sprzęt można wypożyczyć na czas korzystania z kortu, a jego dostępność jest uzależniona od aktualnych zapasów Zarządcy i obłożenia kortów.
 • Pełny cennik wypożyczenia sprzętu oraz możliwe zniżki i promocje są dostępne w punkcie obsługi na terenie obiektu oraz na stronie internetowej. 
 • Wszystkie opłaty za wypożyczenie są płatne z góry i nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu użytkowania sprzętu.
 • Użytkownicy są zobowiązani do sprawdzenia stanu sprzętu przed jego użyciem  i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń personelowi obiektu. 
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu po jego użyciu, użytkownik może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany. 
 • Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie do użytku na terenie kortów i nie może być wynoszony poza teren obiektu. 
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za odpowiednie użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt od momentu jego odbioru do czasu zwrotu. 
 • W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia sprzętu, użytkownik obciążony będzie pełnymi kosztami związanymi z jego wymianą lub naprawą.

Odpowiedzialność Zarządcy

 •  Zarządca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie kortów w należytym stanie technicznym. Zarządca nie zapewnia użytkownikom szkolenia z gry, rozgrzewki, rozciągania, opieki medycznej w razie kontuzji. Użytkownik przystępując do gry deklaruje, że zna zasady gry i posiada odpowiednie umiejętności oraz stan zdrowia.
 • Korzystanie z kortów, wynajmowanego sprzętu oraz szatni odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy czy wypadki powstałe w wyniku korzystania z kortów i przynależnej infrastruktury, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po stronie obiektu.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach, w tym za wynajęty sprzęt i rzeczy pozostawione w szatniach.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 •  W związku z rezerwacją kortów, Zarządca zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 
 • Dane są zbierane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu kortu, a także, jeśli wyrażono na to zgodę, do celów marketingowych.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy najmu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej. 
 • Po upływie tego okresu dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • Zarządca zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą i zmianą. 
 • Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do niezbędnych osób upoważnionych i wymagany do wykonania ich obowiązków zawodowych.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

  • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
  • Osoby te mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
  • W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Administratorem danych osobowych jest Zarządca, którego dane wskazano w pkt [1.3]. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych można zgłaszać pisemnie na adres administratora, jak również drogą elektroniczną na info@ultra-padel.pl.

Monitoring i przetwarzanie wizerunku

 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony mienia, teren kortów oraz przyległe obszary są monitorowane przez system kamer CCTV. 
 • Kamery zainstalowane są w widocznych miejscach, a obszary objęte monitoringiem są odpowiednio oznakowane.
 • Monitoring ma na celu zapobieganie przestępstwom, ochronę bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, a także ochronę mienia Zarządcy i jego użytkowników. Nagrania z monitoringu będą stanowić podstawę do wyciągnięcia odpowiedzialności wobec użytkowników kortów, którzy wyrządzają szkody lub w inny sposób nie stosują się do Regulaminu.
 • Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innych postępowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przez samo korzystanie z kortów, użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w ramach systemu monitoringu CCTV. 
 • Przetwarzanie wizerunku odbywa się wyłącznie w zakresie wynikającym z celów monitoringu, określonych w niniejszym punkcie.
 • Osoby, których wizerunek jest rejestrowany, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim nie narusza to celów określonych w niniejszym punkcie. 
 • W przypadku zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania wizerunku, osoby te mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w pkt [9.7.4].
 • Nagrania z systemu monitoringu są przechowywane przez okres nie przekraczający 30 dni, po czym są automatycznie nadpisywane, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prawnym i są przechowywane do czasu zakończenia takiego postępowania.

Reklamacje

 •  Ze względu na specyfikę korzystania z kortów reklamacje muszą być zgłasza natychmiastowo do obsługi obiektu. Reklamacje zgłaszane po zakończeniu gry nie będą rozpatrywane.
 • Jeżeli kort nie nadaje się do rozpoczęcia gry z przyczyn zewnętrznych lub tkwiących w samym korcie (np. zużycie lub wada wyposażenia kortu), a Zarządca ma możliwość przygotowania go do gry, to uczestnik może:
  • bez kosztowo anulować swoją rezerwację,
  • otrzymać rekompensatę finansową w postaci zwrotu części opłaty 
  • proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu gry.
 • Jeżeli kort nie nadaje się do rozpoczęcia gry z przyczyn zewnętrznych lub 
 • tkwiących w samym korcie (np. zużycie lub wada wyposażenia kortu), a Zarządca nie ma możliwości przygotowania go do gry, to uczestnik otrzyma zwrot całości opłaty uiszczonej za rezerwację.
 • Jeżeli w trakcie gry okaże się, że kort nie nadaje się do gry z przyczyn zewnętrznych lub tkwiących w samym korcie (np. zużycie lub wada wyposażenia kortu), wówczas postanowienia pkt [11.2] i [11.3] stosuje się odpowiednio.

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik kortu, wynajętego sprzętu oraz szatni ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 • Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
 • O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową.

Ultra Padel
korty do padla

w Gliwicach

Odkryj przyjemność gry w padla
na naszych profesjonalnych kortach w Gliwicach

Scroll to Top